Çalışma Sistemi
Çalışma Sistemi

Kılıç-Aydın Hukuk Bürosu’nda her bir dosya özenle incelenir ve hukuki süreç titizlikle yürütülür. En güncel gelişmeler anlık takip edilerek sisteme entegre edilir. Güncel halde tutulan İçtihat Bilgi Bankası ile suç türü ve konulara göre aktüel Yargıtay içtihatları arşivlenerek yazılı ve sözlü savunmalar ile istinaf ve temyiz aşamalarında değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örneğin bir ceza dosyasında hazırlık süreci şöyledir:

 

  • Dosyanın tamamı temin edilir (fiziki ve CD) ve gerekli evraklar konularak düzenlenir. Dosya detaylı incelenir.
  • UYAP’taki dosya tetkik edilir ve sisteme eklenen yeni belgeler alınır.
  • Olay çözüm yöntemi. (Öncelikle doğru biçimde anlaşılması için olayın tümü okunur. Olayın tespitinde esas itibariyle sorulan sorular: Kim? Ne yapmış? Nasıl yapmış? Her bir fail için ayrı ayrı irdeleme yapılır.)
  • Anayasa, AİHS, TCK, CMK başta olmak üzere ilgili mevzuat incelenir. Sevk/hükümde uygulanan kanun maddelerinin yasadaki tanımları kontrol edilir. Hukuka aykırılıklar belirlenir.
  • Suçun yapısal unsurları (Her suçta bulunması gereken zorunlu unsurlar): Maddi unsur: Fiil (hareket), netice, nedensellik bağı, fail, mağdur, suçun konusu, nitelikli haller; Manevi unsur: Kast (doğrudan kast, olası kast), taksir (bilinçli, bilinçsiz taksir); Hukuka uygunluk nedeni: Görevin ifası, meşru savunma, hakkın kullanılması, ilgilinin rızası)
  • İçtihat Bilgi Bankası’ndan emsal yüksek mahkeme (AYM, Yargıtay gibi) kararları araştırılır: (Doğrudan kaynaklar: Anayasa, uluslararası sözleşmeler, kanunlar, içtihadı birleştirme kararları; Dolaylı kaynaklar: Yüksek mahkeme kararları, madde gerekçesi, doktrin, bilimsel makaleler)
  • Yazılı savunma taslağı hazırlanır.
  • Genel Tetkik ve Kontrol Formu marifetiyle, soruşturma aşamasından temyiz aşamasına kadar tüm işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir.
  • Önemli ve dikkat çekici hususlar tespit edilerek ilgi çekici ve koyu puntoyla yazılır.
  • Genel gözden geçirme yapılarak savunma hazırlama süreci tamamlanır.

 

Soruşturma, kovuşturma, istinaf ve temyiz aşamalarında, hukuka ve kanuna uygun işlemler yapılıp yapılmadığının belirlenmesi amacıyla, Genel Tetkik ve Kontrol Formu marifetiyle tüm işlemler tek tek kanun maddeleri (Anayasa, AİHS, TCK, CMK) ile karşılaştırılmaktadır. Ayrıca tüm derdest dosyalar periyodik olarak UYAP'ta kontrol edilmekte ve güncel halde tutulmaktadır.

 

Aynı zamanda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Anayasa hükümlerine uygunluk denetimleri yapılmaktadır.

 

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Madde AİHS Anayasa TCK CMK İHEB
Temel hak ve hürriyetlerin niteliği   12 1    
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması   13      
Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması   14      
Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması   15/1      
Yaşam hakkı 2 17      
İşkence yasağı 3 17     5
Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı 4 18     4
Özgürlük ve güvenlik hakkı 5 19     3
Tutuklama koşulları 5/1-c 19/3   100 9
Tutuklama sebep ve hakların bildirilmesi 5/2 19/4      
Süresinde hakim önüne çıkarılma 5/3 19/5      
Tutuklamanın yakınlara bildirilmesi   19/6   101  
Makul sürede yargılanma ve serbest kalmayı isteme 5/3 19/7      
Kısa sürede karar verilme ve serbest kalmayı isteme 5/4 19/8   104  
Tazminat hakkı 5/5 19/9   141  
Adil yargılanma hakkı 6 36      
Mahkemeye başvurma hakkı 6 36      
Bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkı 6 37     10
Kanunsuz delil   38/6   148  
Cezanın şahsiliği   38/7 20    
Masumiyet karinesi 6/2 38/4     11/1
Aleni ve makul sürede yargılanma hakkı 6/1 36      
Suçlamanın niteliği ve sebebi 6/3-a 36   191  
Savunma hazırlamak için zaman ve kolaylık 6/3-b 36      
Bizzat savunma veya ücretsiz müdafi hakkı 6/3-c 36   150  
İddia tanıklarını sorguya çekme 6/3-d 36   59  
Ücretsiz tercüman yardımı 6/3-e 36   202  
Kanunsuz ceza olmaz 7 38/1 2-7   11/2
Özel ve aile hayatına saygı hakkı 8 20     12
Kişisel verilerin korunması   20/3      
Konut dokunulmazlığı 8 21     12
           
Haberleşme özgürlüğü 8 22     12
Yerleşme ve seyahat özgürlüğü   23     13/1
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 9 24-25     18
İfade özgürlüğü 10 26     19
Bilim ve sanat özgürlüğü   27      
Basın özgürlüğü   28      
Süreli ve süresiz yayın hakkı   29      
Düzeltme ve cevap hakkı   32      
Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü 11 33-34     20
Toplantı ve yürüyüş hakkı 11 34      
Sendika hakkı 11 51     23/4
Örgütlenme özgürlüğü ve siyasi partiler 11 33-68      
Evlenme hakkı 12 20-41     16
Etkili başvuru hakkı 13 40     8
Ayrımcılık yasağı 14, Ek-12/1 10 3   2
OHAL'de askıya alma 15/2 15/2      
Hakları kötüye kullanma yasağı 17 14/2     30
Haklara getirilen kısıtlamanın sınırlanması 18 13      
Mülkiyet hakkı Ek-1/1 35     17
Eğitim hakkı Ek-1/2 42     26
Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı Ek-1/3 67      
Ceza davasında itiraz hakkı Ek-7/2        
Adli hata halinde tazminat hakkı Ek-7/3        
Aynı suçtan iki kez yargılanmama Ek-7/4        
Eşler arasında eşitlik Ek-7/5        
Ailenin korunması ve çocuk hakları   41      
Çalışma ve sözleşme özgürlüğü   48      
Çalışma hakkı   49     23/1
Sağlık ve çevre hakkı   56     25
Sosyal güvenlik hakkı   60     22
Kamu hizmetine girme hakkı   70      
Vergi ödeme yükümlülüğü   73      
Dilekçe ve bilgi edinme hakkı   74      
           
Yargı yolu   125      
Kamu hizmetiyle ilgili genel hükümler   128      
Disiplin kovuşturmasında güvence   129      
Mahkemelerin bağımsızlığı   138      
Gerekçeli karar zorunluluğu   141      
AYM bireysel başvuru hakkı   148      
Anayasaya aykırılığın ileri sürülmesi   152      

 Anasayfa

Kurumsal

Ekibimiz

İletişim

Serbay Interactive